Ban giám đốc

 
BAN GIÁM ĐỐC


GIÁM ĐỐC: BS.CKII. LÊ HỮU HÒA


PHÓ GIÁM ĐỐC: BS.CKII. NGUYỄN DUY THẠNH        PHÓ GIÁM ĐỐC: BS.CKI. LÊ QUANG THÁI

tin MỚI


Bệnh viện YHTC tỉnh Bình Phước